Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
Odpowiedź MySQL: Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rajskado_rajskadolina.menu.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by